Wczytywanie

Warunki wypożyczenia samochodów

 1. Kierowca musi mieć ukończone 25 lat. Prawo jazdy minimum od 3 lat.
 2. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w miejscach ustalonych przez Autolis i najemcę.
 3. W cenę wliczonych jest 300 km/doba. Dla przykładu: Przy wynajmie samochodu na 4 dni w cenę wliczonych jest 1200 km. Przy pięciu dniach będzie to 1500 km itd. Każdy km. powyżej tego limitu kosztuje 15 groszy.
 4. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód z kompletem dokumentów i kluczyków, w miejscu i dniu określonym w umowie. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu powinno być zaakceptowane przez Autolis, w innym przypadku będzie potraktowane jako próba przywłaszczenia samochodu i skutkowało będzie powiadomieniem organów ścigania.
 5. Przy wynajmie samochodu na 1 dzień doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł brutto.
 6. Wynajmowany samochód nie może być pożyczany ani kierowany przez osoby nie zgłoszone w umowie.
 7. Pojazd wynajmowany nie może być prowadzony przez osoby pod wpływem: alkoholu, leków lub jakichkolwiek środków odurzających.
 8. Wypożyczonym od Autolis samochodem najemcy nie wolno uczestniczyć w sportach samochodowych.
 9. Wyjazd wynajmowanym samochodem poza granice Polski możliwy jedynie za pisemną zgodą Autolis.
 10. W przypadku zdarzeń losowych typu: awaria, kolizja najemca ma obowiązek skontaktować się z Autolis.
 11. W przypadku kolizji z winy osób trzecich najemca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego oświadczenia od sprawcy i ewentualnych świadków wypadku. Jeżeli do kolizji doszło w wyniku nie przestrzegania przez najemcę przepisów o ruchu drogowym to czas naprawy wynajmowanego pojazdu traktowany jest jako przedłużenie okresu wynajmu i upoważnia Autolis do naliczenia 50 % stawki dobowej.
 12. W żadnym przypadku najemcy nie wolno akceptować żądań osób trzecich.
 13. Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za straty i opóźnienia spowodowane awarią wynajmowanego samochodu lub innymi okolicznościami.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.